Pradžia Tikslai ir uždaviniai

Tikslai ir uždaviniai

admin

ŠIAULIŲ NORMUNDO VALTERIO JAUNIMO MOKYKLOS 2020M. VEIKLOS PRIORITETAI

Tikslinių partnerysčių plėtojimas gerinant mokinių pasiekimus.
Smurto ir patyčių prevencijos stiprinimas.
Veiksmingos švietimo pagalbos teikimas kiekvienam vaikui.
Tėvų įtraukimas į ugdymo procesą.
Edukacinių erdvių plėtimas ir gerinimas.

2020 METŲ MOKYKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

1.Ugdymo (-si) kokybės tobulinimas.
1.1. Pagerinti mokinių pasiekimus.
1.2. Gerinti mokinių pasiekimus plėtojant tikslines partnerystes.
1.3. Gerinti pagalbos vaikui kokybę.

2. Bendruomenės santykių stiprinimas.
2.1. Įtraukti tėvus į ugdymo procesą.
2.2. Plėtoti autentiškus mokyklos ritualus ir tradicijas.

3. Mokyklos materialinės bazės gerinimas.
3.1. Gerinti mokyklos higienines sąlygas.
3.2. Modernizuoti ir atnaujinti mokyklos mokymo bazę.