Pradžia Tikslai ir uždaviniai

Tikslai ir uždaviniai

admin

ŠIAULIŲ NORMUNDO VALTERIO JAUNIMO MOKYKLOS 2018 M. VEIKLOS PRIORITETAI

  • Mokinių pažangos ir pasiekimų gerinimas.
  • Bendruomenės santykių stiprinimas.
  • Tėvų įtraukimas į ugdymo procesą.
  • Mokyklos materialinės ir techninės bazės gerinimas.

2018 METŲ MOKYKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

1.Ugdymo (-si) kokybės tobulinimas gerinant mokinių pažangą ir pasiekimus.
1.1. Gerinti mokinių pasiekimus.
1.2. Gerinti pagalbos vaikui kokybę.
2. Bendruomenės santykių stiprinimas.
2.1. Įtraukti tėvus į ugdymo procesą.
2.2. Plėtoti autentiškus mokyklos ritualus ir tradicijas.
3. Mokyklos materialinės bazės gerinimas.
3.1. Gerinti mokyklos higienines sąlygas.
3.2. Modernizuoti ir atnaujinti mokyklos mokymo bazę.