Pradžia Mokyklos darbo organizavimas

Mokyklos darbo organizavimas

admin

2018-2019 M.M. DARBO ORGANIZAVIMO TVARKA
ŠIAULIŲ NORMUNDO VALTERIO JAUNIMO MOKYKLOJE

Šiaulių Normundo Valterio jaunimo mokykla vykdo pagrindinio ugdymo programą. Plačiau >>>

Mokslo metų pradžia – rugsėjo 3 d.


Jaunimo mokykla priklauso bendrojo ugdymo mokyklų grupei ir vykdo pagrindinio ugdymo programą. Į mokyklos 5-10 kl. priimami bendrojo ugdymo mokykloje nepritapę, linkę į praktinę veiklą, stokojantys mokymosi motyvacijos paaugliai ir jaunuoliai iki 17 m. Mokyklos mokymosi forma dieninė. Mokyklos pagrindinė veiklos rūšis yra pagrindinis mokymas. Vykdomas ikiprofesinis ugdymas.


5-10 klasių mokiniai visus metus dirba 5 dienas per savaitę.

Klasė

      Ugdymo proceso Ugdymo proceso trukmė savaitėmis
pradžia pabaiga

5–10

  09-03    06-19        37

2018-2019 m. m. skirstomi trimestrais:
pirmasis trimestras: 2018 m. rugsėjo 3 d. – 2018 m. lapkričio 30 d.
antrasis  trimestras:  2018 m. gruodžio 3 d. – 2019 m. kovo  15 d.
trečiasis trimestras: 2019 m. kovo 18 d. – 2019 m. birželio 19 d.


Mokiniams skiriamos atostogos:

Rudens: 2018-10-29 – 2018-11-02
Žiemos (Kalėdų): 2018-12-27 – 2019-01-02
Žiemos atostogos: 2019-02-18-2019-02-22
Pavasario (Velykų): 2019-04-23 – 2019-04-26
Vasaros: 2019-06-20- 2019-08-31*

Ugdymo dienų organizavimas:

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento L. e. Švietimo skyriaus vedėjo pareigas 2018 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. Š – 193 „Dėl ugdymo dienų 2018-2019 m. m.“ nustatytas 5 ugdymo dienos², Mokytojų tarybos 2018 m. birželio 15 d. protokolo Nr. MT- 7 nutarimu nustatyta 10 ugdymo dienų:

Data Ugdymo dienos
2018-09-26 Europos kalbų ugdymo diena
2018-10-02 Sveikatingumo diena²
2018-10-26 Savanorystės diena
2018-11-09 Patyriminio ugdymo (STEAM) diena²
2018-11-16 Tolerancijos ugdymo diena
2018-12-21 Tradicijų puoselėjimo diena
2019-01-05 Partnerystės ir bendruomenės  diena (Trijų Karalių žygis)
2019-01-11 Pilietinio ugdymo diena
2019-02-06 Lietuvių kalbos puoselėjimo diena²
2019-02-16 Patriotiškumo ugdymo diena
2019-03-20 Gamtosauginio ugdymo diena²
2019-04-10 Ugdymo karjerai diena²
2019-05-17 Jaunojo kario diena
2019-06-07 Jaunojo mokslininko diena
2019-06-18 Pozityvaus laisvalaikio ugdymo diena

Pažintinei, kultūrinei, meninei, kūrybinei veiklai vykdyti 5 – 10 klasių mokiniams  skiriama  60   pamokų, jos nuosekliai organizuojamos per mokslo metus  pagal mokyklos direktoriaus patvirtintą planą.

Socialinė – pilietinė veikla 5-10 klasėse yra privaloma ugdymo proceso dalis. Ji organizuojama vadovaujantis Socialinių kompetencijų ugdymo tvarkos aprašu, parengtu pagal Šiaulių miesto savivaldybės lyderystės modelį „Socialinių kompetencijų ugdymo sistema Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose“ ir patvirtintu mokyklos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 29 d. Nr. V- 78 (2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. V -107, 2017 m birželio 14 d. įsakymas Nr. V-139 ).