Pradžia Informacija tėvams

Informacija tėvams

admin

Mokinių informavimo apie pasiekimus tvarka

Vertinimo informacija pateikiama žodžiu ir raštu.

Mokyklos veiklą reglamentuojantys dokumentai

Tėvai ir mokiniai su mokyklos veiklą reglamentuojančiais dokumentais gali susipažinti mokyklos bibliotekoje.

Siūlymų ir nusiskundimų pateikimo tvarka

Pasiūlymus, pageidavimus ir nusiskundimus galima teikti mokyklos administracijai.


Nemokamo maitinimo tvarka
ŠIAULIŲ NORMUNDO VALTERIO JAUNIMO MOKYKLOS MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO BEI APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS >>>


Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo principai 

Šiaulių Normundo Valterio jaunimo mokyklos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas >>> 


Prašymo formą dėl priėmimo į mokyklą >>>


Moksleivių lankomumo registravimo tvarka

Pagrindinė mokinių ugdymo forma yra pamoka ir jos lankymas mokiniams privalomas.

Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai), turėdami pateisinti mokinių praleistas pamokas / ugdymo dienas dėl ligos, nebepateikia medicininės pažymos formos Nr. 094/a „Medicininė pažyma dėl neatvykimo į darbą, darbo biržą ar ugdymo instituciją“ (pakeitimas patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. V-568 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ pakeitimo“).

Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo užtikrinti vaiko punktualų ir reguliarų mokyklos lankymą. Jeigu vaikas negali atvykti į mokyklą, nedelsdami (iš vakaro arba neatvykimo dienos rytą) turi informuoti (telefonu, sms žinute, e. paštu) klasės kuratorių.

Pirmą mokinio sugrįžimo į mokyklą dieną mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) pateikia raštišką pranešimą, kuriame nurodo tikslų mokinio nebuvimo mokykloje laikotarpį bei priežastis, gydytojo(ų) rekomendacijas mokiniui.

Tėvai gali pateisinti ne daugiau kaip 5 praleistas dienas per mėnesį.

Pamokos mokykloje pradedamos  8.15 val.

Pamokos pradžią skelbia mokytojas. Po pamokos pradžios paskelbimo (vėluojantis 5 ir daugiau minučių) atėjęs mokinys laikomas vėluojančiu.

Mokytojas kiekvienoje pamokoje fiksuoja tam skirtame el.  dienyne  mokinio lankomumą: N – mokinys nedalyvavo pamokoje; E – nukreiptas į elgesio korekcijos grupę.

Prastai lankančių mokinių drausminimo priemonės:

1. Mokiniui neatėjus į mokyklą ar savavališkai išėjus iš pamokų, klasės kuratorius tą pačią dieną informuoja mokinio tėvus (telefonu, sms);

2. Jei mokinys be pateisinamos priežasties praleidinėja pamokas, jis kviečiamas į PPG grupės posėdį.