Pradžia Informacija tėvams

Informacija tėvams

admin

Mokinių informavimo apie pasiekimus tvarka

Vertinimo informacija pateikiama žodžiu ir raštu.

Mokyklos veiklą reglamentuojantys dokumentai

Tėvai ir mokiniai su mokyklos veiklą reglamentuojančiais dokumentais gali susipažinti mokyklos bibliotekoje.

Siūlymų ir nusiskundimų pateikimo tvarka

Pasiūlymus, pageidavimus ir nusiskundimus galima teikti mokyklos administracijai.


Nemokamo maitinimo tvarka
ŠIAULIŲ NORMUNDO VALTERIO JAUNIMO MOKYKLOS MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO BEI APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS >>>


Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo principai 

Šiaulių Normundo Valterio jaunimo mokyklos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas >>> 


Prašymo formą dėl priėmimo į mokyklą >>>


Moksleivių lankomumo registravimo tvarka

Pagrindinė mokinių ugdymo forma yra pamoka ir jos lankymas mokiniams privalomas. Pamokų praleidimas pateisinamas tik gydytojo pažyma, oficialiu, tėvų ar globėjų paaiškinimu, kitų institucijų dokumentu (sporto, muzikos, dailės mokyklų). Mokinys, praleidęs per mėnesį 30 pamokų be pateisinamos priežasties, laikomas prastai lankančiu mokyklą. Mokinys, praleidęs pamoką (pamokas) dėl pateisinamų priežasčių, pateisinamus dokumentus klasės auklėtojui ar socialiniam pedagogui pateikia per 5 darbo dienas.

Klasių dienynuose esančiuose lankomumo sąsiuviniuose kiekvieną pamoką dalykų mokytojai užrašo, ko nėra klasėje, įrašo pastabas. Kiekvieną dieną po pirmos pamokos, dalykų mokytojai praneša socialiniam pedagogui, ko nėra klasėje, kas pavėlavo. Socialinis pedagogas „Lankomumo apskaitos sąsiuvinyje‘‘ lankomumą žymi:“ „n“ — nedalyvauja be pateisinamų priežasčių, „s“ —dėl ligos, „p“ — pavėlavo, „pb“ – pabėgo iš pamokų.

Pavėlavę į pamokas mokiniai rašo pasiaiškinimą dalykų mokytojui, kuris perduoda klasės auklėtojui. Moksleivis, pavėlavęs 10 kartų, yra kviečiamas į PPP (pirmosios psichologinės pagalbos) komandos posėdį, kuris vyksta per ilgąją pertrauką pirmadieniais.

Pasibaigus mėnesiui per 5 d.d. klasių auklėtojai sutvarko lankomumo segtuvus: susega raštelius, pateisinančius praleistas pamokas, namų lankymo aktus ir atsiskaito socialiniam pedagogui. Klasių auklėtojai nuolat tikslina mokinių gyvenamąsias vietas bei tėvų telefonus.

 

Prastai lankančių mokinių drausminimo priemonės:

1. Moksleiviui neatėjus į mokyklą, klasės auklėtojas tą pačią arba sekančią dieną informuoja mokinio tėvus raštu arba žodžiu, registruodamas tai „Darbo su tėvais“ sąsiuvinyje;

2. Jei mokinys be pateisinamos priežasties praleidinėja pamokas, jis kviečiamas į PPP komandos posėdį. Jam gali būti skiriamas įspėjimas žodžiu, įspėjimas raštu, pranešant tėvams;

3. Mokinys šalinamas iš mokyklos vadovaujantis Direktoriaus įsakymu.

Mokinių, prastai lankančių mokyklą, svarstymo tvarka:

1. Klasės auklėtojo pokalbis su mokiniu;
2. Pokalbis seimelyje;
3. Socialinio pedagogo pokalbis su mokiniu.

Neatvykus moksleiviui į mokyklą 3 dienas, klasės auklėtojas su socialiniu pedagogu lanko mokinį namuose, kur su tėvais ir mokiniu aiškinamasi mokyklos nelankymo priežastys. Po apsilankymo namuose yra surašomas namų lankymo aktas;
Prastai mokyklą lankantis moksleivis kviečiamas į prevencinės komisijos posėdį, kuriame dalyvauja PPP komandos nariai, mokyklos administracijos atstovas ir nepilnamečių reikalų inspektorius;
Prastai lankantis mokyklą moksleivis ir jo tėvai kviečiami į administracinį posėdį (kartą per mėnesį);
Policijos bei vaikų teisių apsaugos skyriaus informavimas apie vaikų nepriežiūrą. Pateikiami visi svarstymo dokumentai.