Pradžia Elgesio taisyklės

Elgesio taisyklės

admin

ŠIAULIŲ NORMUNDO VALTERIO JAUNIMO MOKYKLOS MOKINIO ELGESIO TAISYKLĖS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mokinio elgesio taisyklės grindžiamos Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Vaiko teisių konvencija, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais.

2. Mokinio elgesio taisyklės (toliau- Taisyklės) skirtos Šiaulių Normundo Valterio jaunimo mokyklos (toliau- Mokyklos) mokiniams. Taikylėmis siekiama padėti mokyklos darbuotojams veiksmingai reaguoti į kraštutinius mokinių netinkamo elgesio atvejus bei iškilusią grėsmę, siekiant užtikrinti mokyklos bendruomenės narių ir (ar) kitų asmenų fizinį ir psichologinį saugumą. Taisyklės nustato mokinių elgesį prieš pamokas, pamokų, pertraukų ir neformaliųjų užsiėmimų metu, bendrąsias taisykles dėl narkotinių, psichotropinių medžiagų, alkoholio vartojimo, rūkymo bei kitų pažeidimų.

3. Draudžiami daiktai – bet kokie daiktai (reikmenys), gaminiai ar medžiagos, kurių apyvarta uždrausta arba ribojama Lietuvos Respublikos įstatymų ar kitų teisės aktų saugumo, sveikatos apsaugos ir kitais visuomenės poreikiais, taip pat kiti mokykloje draudžiami turėti daiktai (reikmenys).

4. Netinkamas mokinio elgesys – mokinio elgesys, keliantis realų pavojų jo paties ir (ar) kitų asmenų gyvybei, sveikatai, psichologiniam ar fiziniam saugumui arba turtui, taip pat pasikartojantis, tyčinis, agresyvus, įžūlus, griaunantis ugdymosi procesą, pažeidžiantis kitų asmenų garbę ir orumą bei psichologinį ir fizinį saugumą mokinio elgesys.

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

5. Mokinys į mokyklą įleidžiamas 30 min prieš pamokas.

6. Moki­nys kul­tū­rin­gai ir draus­min­gai elgiasi pamokų ir per­traukų metu bei neformaliojo švietimo veiklose.

7. Pamo­kų metu išeiti iš kla­sės galima tik lei­dus moky­to­jui.

8. Mokinys, radęs suga­dintą inven­to­rių, infor­muoja kabinete dirbantį arba budintį mokytoją.

9. Mokiniui užsi­imti paša­li­niais dar­bais pamo­koje drau­džiama.

10. Mobi­lieji tele­fo­nai (ir jų priedai) pamokų metu, neformaliojo švietimo veiklose turi būti išjungti ir jais nau­do­tis nega­lima.

11. Mokinys pal­tus, striu­kes, kepu­res, kuprines, pirštines privalo palikti rūbi­nėje ( rū-binė atrakinama tik prieš pamokas ir po jų).

12. Mokykloje, jos teritorijoje ir tuose miesto, šalies renginiuose, kuriuose dalyvauja mokyklos bendruomenė, draudžiama būti apsvaigusiam nuo alkoholio ar kitų psichiką veikiančių medžiagų.

II SKYRIUS

MOKINIAMS DRAUDŽIAMA

13. Mokyk­loje ir jos teri­to­ri­joje griež­tai drau­džiama:

13.1. gadinti mokyklos inventorių;

13.2. nau­doti fizinį (mušti, stum­dyti, spar­dyti ir pan.) ir psichologinį (tyčio­tis, pra­var­džiuoti, gra­sinti, igno­ruoti ir pan.) smurtą, var­toti necen­zū­ri­nius žodžius;

13.3. turėti ir rūkyti tabako gaminius, elektronines cigaretes, pla­tinti ar var­toti alko­holį, energetinius gėrimus, nar­ko­ti­nes ir psi­chot­ro­pi­nes medžia­gas;

13.4. žaisti azar­ti­nius žai­di­mus;

13.5. turėti sau­gu­mui, svei­ka­tai ir gyvy­bei pavo­jin­gus daik­tus;

13.6. turėti ir naudoti pirotechnikos gaminius;

13.7. fil­muoti ir foto­gra­fuoti mokyk­los bend­ruo­me­nės narius ir vie­šinti jų atvaiz­dus nega­vus asmens suti­kimo;

13.8. pla­tinti infor­ma­ciją apie asmenį be jo suti­kimo per masi­nes infor­ma­vimo prie­mo­nes, socia­li­nius tink­la­la­pius inter­nete;

13.9. atsivesti pašalinius asmenis;

13.10. pamokose, bufete, renginiuose dėvėti gobtuvus, kepures, pirštines, vilkėti lauko rūbus;

13.11. pamokoje turėti daiktus, kurie nereikalingi ugdymo procesui (mob. ryš. telefonai, mp3 grotuvai, ausinės, planšetės, akustines sistemas ir kt.);

13.12. klas­toti doku­men­tus, keisti įra­šus.

III SKYRIUS

MOKINIO TEISĖS

14. Gauti infor­ma­ciją apie mokyk­los prog­ra­mas, ugdymo pla­nus, vyk­do­mus pro­jek­tus, mokymo for­mas; moki­nių žinių tik­ri­nimo ir ver­ti­nimo sis­temą.

15. Pagal savo gebė­ji­mus ir porei­kius moky­tis mokyk­loje ir įgyti vals­ty­bi­nius stan­dar­tus ati­tin­kantį išsi­la­vi­nimą.

16. Pasi­rinkti nefor­ma­liojo švie­timo prog­ra­mas.

17. Gauti spe­cia­liąją peda­go­ginę, socia­linę peda­go­ginę pagalbą.

18. Gauti socia­linę pagalbą, jei tokios pagal­bos negali jam suteikti tėvai (glo­bė­jai, rūpin­to­jai).

19. Moky­tis savi­tar­pio pagarba grįs­toje, psi­cho­lo­giš­kai, dva­siš­kai ir fiziš­kai sau­gioje aplin­koje.

20. Būti neša­liškai (į)ver­ti­namam pamokoje.

21. Daly­vauti mokyk­los savi­val­doje.

22. Įsta­tymų nusta­tyta tvarka ginti savo tei­ses.

23. Nau­do­tis kito­mis Švie­timo bei kitų įsta­tymų nusta­ty­to­mis tei­sė­mis.

IV SKYRIUS

MOKINIO PAREIGOS

24. Lai­ky­tis Moki­nio elge­sio bei kitų mokykloje nustatytų tai­syk­lių.

25. Rašyti pagal mokyklos nustatytas tvarkas numa­ty­tus kont­ro­li­nius dar­bus.

26. Lai­ky­tis visų mokymo sutartyje numatytų sąlygų.

27. Moky­tis pagal pri­va­lo­mojo švie­timo prog­ra­mas.

28. Gerbti vie­nas kitą, moky­to­jus ir kitus mokyk­los bend­ruo­me­nės narius, mokyklos svečius.

29. Pamo­kos metu netruk­dyti moky­to­jui, drau­gams, vyk­dyti moky­tojo nuro­dy­mus.

30. Nevė­luoti, lan­kyti pamo­kas ir moky­tis.

31. Nepraleisti pamokų be pateisinamos priežasties.

32. Pasi­kei­tus gyve­na­majai vie­tai ar tėvų kon­tak­ti­niams duo­me­nims, per 3 dienas informuoti kla­sės kuratorių.

33. Tau­soti mokyk­los duo­tus vado­vė­lius, kny­gas, kitas mokymo prie­mo­nes, sau­goti mokyk­los turtą ir atly­ginti paties pada­rytą žalą mokyk­lai.

34. Saugoti savo asmeninius daiktus.

35. Pro­fi­lak­tiš­kai kartą metuose pasi­tik­rinti svei­katą (pažymą atnešti iki rugsėjo 15d.). 36. Mokykloje laikytis saugaus elgesio reikalavimų.

37. Išvy­kose, eks­kur­si­jose, žygiuose lai­ky­tis sau­gaus elge­sio tai­syk­lių ir klausyti lydinčiojo mokytojo.

38. Būti pasiruošęs pamokai, turėti reikalingas priemones pagal pamokos specifiką/ mokytojo reikalavimus.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

39. Kiek­vie­nas moki­nys susi­pa­žįsta su moki­nio elge­sio tai­syk­lė­mis pasi­ra­šy­da­mas.

40. Daiktai, kuriuos draudžiama nešiotis ir turėti, arba naudojami nesilaikant mokinio taisyklių, konfiskuojami ir grąžinami tik mokinio tėvams (globėjams/rūpintojams).

41. Tabako gaminiai, elektroninės cigaretės, alko­holis, energetiniai gėrimai, nar­ko­ti­nės ir psi­chot­ro­pi­nės medžia­gos yra konfiskuojamos ir negrąžinamos.

41. Taisyklės ar jų punktai gali būti papildyti arba pakeisti.

42. Papildymus arba pakeitimus Mokinių elgesio taisyklėse turi teisę pateikti mokyklos administracija, Mokytojų taryba, Mokinių seimas.

Ši svetainė naudoja slapukus. Jie naudojami tam, kad būtų užtikrintas interneto svetainės tinkamas veikimas. Sutinku

Privacy & Cookies Policy