Pradžia Biologijos mokytojas

Biologijos mokytojas

admin

INFORMACIJA APIE LAISVAS DARBUOTOJŲ PAREIGYBES

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680 patvirtintu Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu skelbiame informaciją apie laisvas darbuotojų pareigybes Šiaulių Normundo Valterio jaunimo mokykloje:

Pareigybė – biologijos mokytojas.
Pareigybės lygis – A2.
Darbo krūvis – 9 kontaktinės valandos per savaitę.
Darbo sutarties rūšis – terminuota.

Kvalifikaciniai reikalavimai, siekiantis eiti šias pareigas pretendentas, turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje nustatytus reikalavimus. Privalumas – biologijos ir fizikos mokytojo kvalifikaciją.

BIOLOGIJOS MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

  1. Biologijos mokytojo pareigybė.
  2. Pareigybės lygis – A2.
  3. Mokytojas atskaitingas mokyklos direktoriui. Mokytojas tiesiogiai pavaldus pagrindinio ugdymo skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM MOKYTOJUI

 

  1. Mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą;

4.2. būti įgijęs pedagogo kvalifikaciją;

4.3. būti baigęs  biologijos mokytojų rengimo programą / biologijos, biochemijos, biofizikos, ekologijos ir aplinkotyros ir (ar) bioinžinerijos programą / iki 2014 m. rugpjūčio 31 d. būti įgijęs ne mažesnę kaip 15 metų biologijos  mokymo darbo patirtį pagal bendrojo ugdymo                programas / būti baigęs kitą studijų programą, bet šiuo metu studijuoti pagal biologijos mokytojų rengimo programą arba biologijos, biochemijos, biofizikos, ekologijos ir aplinkotyros ir (ar) bioinžinerijos studijų programą ar jos modulį;

4.4. turėti ne žemesnę nei mokytojo kvalifikacinę kategoriją;

4.5. mokėti lietuvių kalbą (turėti trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją);

4.6. atitikti kitus reikalavimus, nustatytus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“ būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme;

4.7. gebėti veiksmingai pasirinkti šaltinius bei rasti reikiamą informaciją, saugoti ją, tvarkyti bei analizuoti;

4.8. gebėti skaitmeninėmis priemonėmis bendrauti ir bendradarbiauti bendruomenės veikloje.

4.9. gebėti kurti ir keisti naują turinį, pritaikant jį ugdymo veikloje;

4.10. išmanyti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, mokyklos nuostatus, mokyklos darbo tvarkos taisykles, kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ugdymą ir mokytojo darbą, turėti psichologijos pagrindus, žinoti ir išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos reikalavimus, pagal kompetenciją vadovautis savo darbe ugdymą reglamentuojančiais teisės aktais, planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje, gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS

 

  1. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas:

5.1. rengia dalyko (neformaliojo švietimo) programas,  jei nėra patvirtintų ŠMM;

5.2. rengia ir suderina dalyko (neformaliojo švietimo) ilgalaikį teminį planą;

5.3. pasirengia pamokoms (neformaliojo švietimo užsiėmimams), jas tinkamai organizuoja;

5.4. parengia ir suderina metodinėje grupėje vieningą dalyko mokinių pasiekimų ir pažangos  stebėjimo ir vertinimo tvarką, su ja supažindina mokinius;

5.5. stebi, nešališkai vertina mokinių pasiekimus ir pažangą;

5.6. organizuoja atsiskaitymą už ugdymo programoje numatytus pasiekimus;

5.7. ugdomąją veiklą vykdo pagal suderintą ilgalaikį teminį planą, esant reikalui, jį koreguoja;

5.8. informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie vaiko ugdymą(si), ugdymo(si)  poreikius, pasiekimus, pažangą, mokyklos lankymą ir elgesį;

5.9. konsultuoja mokinius ir teikia jiems ugdymo(si) pagalbą;

5.10. reaguoja į smurtą ir patyčias pagal mokyklos nustatytą tvarką;

5.11. su pagrindinio ugdymo skyriaus vedėju suderinus tvarkaraštį, moko mokinį namuose, jei jam paskirtas toks mokymas;

5.12. dirba su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, rengia dalyko ugdymo pritaikytas arba individualizuotas programas;

5.13. pastebėjus ar įtarus mokinį, esantį apsvaigus nuo psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, nedelsiant informuoja mokyklos administraciją ir socialinį pedagogą;

5.14. kuria ir palaiko emociškai saugią ugdymo(si) aplinką;

5.15. tobulina savo kvalifikaciją;

5.16. užtikrina, kad pamokose (ugdymo užsiėmimuose) mokiniai laikytųsi mokinių elgesio taisyklių ir saugos reikalavimų;

5.17. gerbia mokinį kaip asmenį, nepažeidžia jo teisių ir teisėtų interesų;

5.18. ugdo tvirtas mokinių dorovės, pilietines, tautines ir patriotines nuostatas, pagarbą kitiems, savo kultūriniam identitetui, laiduoja mokinių asmenybės galių plėtotę;

5.19. dalyvauja mokymosi pasiekimų patikrinimo, vertinimo (vykdymo), apeliacinėse ir kitose komisijose;

5.20. budi pertraukų ar renginių metu vadovaudamasis mokyklos direktoriaus patvirtintu budėjimo grafiku;

5.21. laikosi mokykloje nustatytų etikos normų;

5.22. tvarko pedagoginės veiklos apskaitos dokumentus;

5.23. prieš pradėdamas dirbti ir vėliau periodiškai profilaktiškai pasitikrina sveikatą;

5.24. turi galiojantį privalomųjų higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymų pažymėjimą.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
5. Gyvenimo aprašymą.
6. Rekomendaciją (-as) iš buvusių darboviečių (neprivaloma).

Pretendentas privalo pateikti dokumentus iki 2019 m. spalio 13 d.  Dokumentai pateikiami adresu Pabalių g. 53, Šiauliai, Normuno Valterio jaunimo mokykla (205 kab., sekretoriatas), siunčiant registruotu laišku arba elektroniniu paštu: info@sjm.lt. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinti grąžinami pretendentui. Atranka vyks 2019 m. spalio 14 d.
Tel. pasiteiravimui 8 41 55 30 07, el. p. info@sjm.lt
Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ši svetainė naudoja slapukus. Jie naudojami tam, kad būtų užtikrintas interneto svetainės tinkamas veikimas. Sutinku

Privacy & Cookies Policy