Šiaulių Normundo Valterio jaunimo mokykla

 

Mokyklos vizija:

 

Mokykla atvira kiekvieno iš mūsų gyvenimo sėkmei.

Jūs esate čia:   Pradžia > INFORMACIJA TĖVAMS > Prašymo forma dėl priėmimo į mokyklą

Prašymo forma dėl priėmimo į mokyklą

Prašymo formą galite parsisiųsti dėl priėmimo į mokyklą galite parsisiųsti čia >>>

 

PRIĖMIMAS MOKYTIS

1. Asmuo, pageidaujantis mokytis, mokyklos direktoriui pateikia prašymą. Prašymą už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų), 14-17 metų vaikas - turintis vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą.

1.1. Asmuo, pageidaujantis pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą, prie prašymo prideda įgyto išsilavinimo pažymėjimą; pageidaujantis tęsti mokymąsi – mokymosi pasiekimų pažymėjimą arba pažymą apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje.

1.1.1. Asmuo, neturintis išsilavinimą ar mokymosi pasiekimus liudijančio dokumento, priimamas mokytis tik mokyklos direktoriaus nustatyta tvarka patikrinus jo žinias bei gebėjimus ir nustačius, kurios klasės programą jos atitinka.

1.1.2. Asmuo, baigęs užsienio šalies pagrindinio ugdymo programos tam tikrą dalį, priimamas mokytis bendra tvarka.

2. Asmuo, baigęs adaptuotą pradinio ugdymo programą, priimamas mokytis pagal adaptuotą pagrindinio ugdymo programą, pateikęs mokyklos direktoriui pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą.

2.1. Tėvams pageidavus adaptuotos pagrindinio ugdymo programos specialiųjų poreikių mokinys gali būti priimamas mokytis pagal pagrindinio specialiojo ugdymo programą, o pagrindinio specialiojo ugdymo programos mokinys - pagal adaptuotą pagrindinio ugdymo programą.

3. Asmuo, perkeltas į aukštesnę klasę su nepatenkinamais metiniais įvertinimais, priimamas mokytis į tą klasę, į kurią yra perkeltas.

4. Asmens priėmimas mokytis įforminamas mokymo sutartimi.

4.1. Abu sutarties egzempliorius pasirašo mokyklos direktorius ir prašymo pateikėjas. Vienas sutarties egzempliorius įteikiamas prašymą pateikusiam asmeniui, sutarties kopija segama į asmens bylą.

4.2. Už vaiką iki 14 metų sutartį pasirašo vienas iš tėvų (globėjų).

4.3. 14-17 metų vaikas sutartį pasirašo tik turėdamas vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą.

4.4. Mokymo sutartis registruojama Mokymo sutarčių registracijos knygoje.

5. Sudarius mokymo sutartį asmuo įrašomas į mokyklos abėcėlinę knygą, formuojama jo asmens byla, kurioje saugoma išsilavinimo pažymėjimo kopija. Originalas grąžinamas jo pateikėjui.

5.1. Mokiniui išvykus iš mokyklos, jo asmens byla lieka mokykloje. Gavus mokyklos, kurioje mokinys tęsia mokslą, prašymą, mokyklai išsiunčiamos prašomų dokumentų kopijos arba pateikiama Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių (Žin., 2001, Nr. 30- 1009) 13 priede nustatyto pavyzdžio pažyma apie mokymosi rezultatus.

5.2. Mokinio laikinas išvykimas gydytis ir mokytis įforminamas direktoriaus įsakymu, jame nurodant laikino išvykimo priežastį.

6. Mokinių paskirstymas į klases įforminamas direktoriaus įsakymu(-ais).

« atgal viršun toliau »

Biudžetinė įstaiga
Pabalių g. 53,  77121 Šiauliai
tel. (8 41) 55 30 07
el.p. nvalterio.sjm@gmail.com

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 195472272


 

 

Powered by CMSimple| Prisijungti